Solicitor Job offers in Vietnam -


Surveyor Bureau Veritas - Hải Phòng

Bureau Veritas | Hải Phòng | Bureau Veritas
Published : 14 tháng trước | Wed, 22 Jan 2020 22:30:29 GMT
Description : PRODUCT GROUP Commodities Division (CTD) – Asia Vietnam. To perform independent inspection of M&M, agriculture, oil and petrochemicals products. | Bureau Veritas - Hải Phòng

Quantity Surveyor GLOBAL BROTHER ASSOCIATES - Thành phố Hồ Chí Minh

GLOBAL BROTHER ASSOCIATES | Thành phố Hồ Chí Minh | GLOBAL BROTHER ASSOCIATES
Published : 18 tháng trước | Fri, 27 Sep 2019 11:18:15 GMT
Description : Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. Đọc và hiểu được các bản vẽ thiết kế. Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định Pháp Luật. | GLOBAL BROTHER ASSOCIATES - Thành phố Hồ Chí Minh

jobs by Indeed job search
© Copyright 2021
Privacy Policy | Contact