Massage therapist Job offers in Vietnam -


Kỹ Thuật Viên Spa/ Massage Therapist Mia Saigon - Thành phố Hồ Chí Minh

Mia Saigon | Thành phố Hồ Chí Minh | Hoteljob
Published : 30+ ngày trước | Thu, 20 Oct 2022 16:18:04 GMT
Description : Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn. + Mức lương cạnh tranh + Service Charge. + 02 bữa ăn miễn phí trong ca làm việc. | Mia Saigon - Thành phố Hồ Chí Minh    © Copyright 2022
    Top Queries | Privacy Policy | Contact