Farm manager Job offers in Vietnam -


Trưởng trại Chăn nuôi GreenFeed - Quảng Trị

GreenFeed | Quảng Trị | GreenFeed
Published : 30+ ngày trước | Tue, 20 Sep 2022 08:39:27 GMT
Description : Dẫn dắt một đội nhằm đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất về việc đối xử nhân đạo đối với động vật một cách kịp thời với chi phí hiệu quả. | GreenFeed -    © Copyright 2022
    Top Queries | Privacy Policy | Contact