Cameraman editor Job offers in Vietnam -


Account Executive ĐẦU TƯ TIDO VIỆT NAM - Hà Nội

ĐẦU TƯ TIDO VIỆT NAM | Hà Nội | Viecoi
Published : 30+ ngày trước | Thu, 15 Sep 2022 02:55:10 GMT
Description : Phối hợp cùng các bộ phận khác (sales, biên kịch, cameraman, editor) để chăm sóc và xử lý Hợp đồng với khách hàng. | ĐẦU TƯ TIDO VIỆT NAM - Hà Nội

Similar : account executive
    © Copyright 2022
    Top Queries | Privacy Policy | Contact