Cad designer Job offers in Vietnam -

CAD Designer [ KCN Long Hậu - Long An ] ICONIC Co,.Ltd. - Long An

ICONIC Co,.Ltd. | Long An | Iconic
Published : 20 ngày trước | Tue, 15 Nov 2022 09:35:44 GMT
Description : Thiết kế đường ống, van công nghiệp, thiết bị liên quan đến ngành khí đốt. Trình độ tiếng Nhật N2. Có kinh nghiệm thiết kế CAD. | ICONIC Co,.Ltd. -    © Copyright 2022
    Top Queries | Privacy Policy | Contact